Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: opracowanie graficzne materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu SKANSENOVA. – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu nr POIS.08.01.00-00- 1061/16:

Projekt realizowany jest w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami zamieszczone jest poniżej.

Informacja o zamówieniu została również zamieszczona w BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.