Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 6, 7 i 9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-1/20) pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska”

informacja_o_wyborze_ZOA_21_261_1_2020_część _1_6_7_9_www