Organizator:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie,
ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków,
tel.: +48 12 422 18 84

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan, fotokopia) prosimy przesłać na adres e-mail: instytut@mik.krakow.pl (temat: Budowanie wizerunku domu kultury) lub w oryginale pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w terminie do 8 czerwca 2018 r. Przesłanie zgłoszenia oznacza zobowiązanie do wzięcia udziału w szkoleniu i zapłaty za zgłoszoną osobę.

zgłaszam się na szkolenie jako:


Instytucja delegująca
Dane do faktury
Dane do faktury
Oświadczenie dotyczące finansowania szkolenia
Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi szkolenia zawodowego i jest finansowane w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j. z późn. zm.)
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych(Program Dynamika Ekspozycji w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie)
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Korzystamy z nich tylko w ramach działań programu i nie przekazujemy tego zbioru innym instytucjom. Swoje dane mogą Państwo sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej. Jeśli mają Państwo wątpliwości, mogą też Państwo wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z fakturą pro-forma, na podstawie której należy dokonać przedpłaty za szkolenie, zostanie wysłane na podany przez uczestnika adres email.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

data
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (Program Dynamika Ekspozycji w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie)
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Korzystamy z nich tylko w ramach działań programu i nie przekazujemy tego zbioru innym instytucjom. Swoje dane mogą Państwo sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej. Jeśli mają Państwo wątpliwości, mogą też Państwo wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

data
podpis uczestnika