Organizator:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie,
ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków,
tel.: +48 12 422 18 84

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan, fotokopia) prosimy przesłać na adres e-mail: instytut@mik.krakow.pl (temat: dziedzictwo lokalne ) lub w oryginale pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w terminie do 12/10/2018 r. Przesłanie zgłoszenia oznacza zobowiązanie do wzięcia udziału w szkoleniu i zapłaty za zgłoszoną osobę.

zgłaszam się na szkolenie jako:


Instytucja delegująca
Dane do faktury
Dane do faktury
Oświadczenie dotyczące finansowania szkolenia
Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi szkolenia zawodowego i jest finansowane w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j. z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków (dalej: MIK), na potrzeby przygotowania, realizacji i dokumentacji wyżej wymienionego szkolenia oraz wyrażam zgodę na przesyłanie przez MIK informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Danych Osobowych jest MIK. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez MIK na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z fakturą pro-forma, na podstawie której należy dokonać przedpłaty za szkolenie, zostanie wysłane na podany przez uczestnika adres email.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

data
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków (dalej: MIK), na potrzeby przygotowania, realizacji i dokumentacji wyżej wymienionego szkolenia oraz wyrażam zgodę na przesyłanie przez MIK informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Danych Osobowych jest MIK. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez MIK na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.

data
podpis uczestnika