Centrum Cyfrowe od dwóch lat przygotowuje przyjazną wizualizację zadaniowego budżetu Polski wraz z klarownym wyjaśnieniem jego struktury. Polecamy odwiedziny strony Otwarty Budżet.
Wśród dwudziestu dwóch funkcji państwa polskiego funkcja 9 opisuje rolę i wydatki państwa w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego:
2011

2012

Na cel ten w 2011 roku zostało wydane 1,317 miliarda złotych, a w 2012 będzie to 1,768 miliarda złotych. Oznacza to duży wzrost finansowania kultury na poziomie narodowym.
Obraz finansowania w podziale na cztery pod-zadania w roku 2011 i 2012:

  • Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej (wzrost z 30 do 42 mln złotych)
  • Ochrona dziedzictwa narodowego (wzrost z 725 do 842 mln złotych)
  • Działalność artystyczna i promocja kultury (wzrost z 396 do 586 mln złotych)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury kultury (wzrost ze 166 do 297 mln złotych)

Funkcja Kultura i Dziedzictwo Narodowe jest opisana następująco:

Kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szczególny czynnik, który wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie. Kultura jest także podstawowym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego. W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju. Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej. Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla dziedzictwa narodowego. (źródło:Opis funkcji państwa budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów)

Zapraszamy również do zapoznania się Informacją GUS na temat finansowania kultury w 2010 roku. Budżet państwa nie obejmuje wydatków samorządów. Wszystkie samorządy w 2010 roku na kulturę wydały 6,916 mld złotych.