Komisja została powołana 19 stycznia 2012 roku. Jej regulamin wskazuje następujące zadania:
1. Opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów w zakresie działalności Komisji.
2. Określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności Komisji i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, w tym w zakresie:

  • Finansowania organizacji pozarządowych w systemie finansowania kultury w Krakowie.
  • Wdrażania uchwalonej w październiku 2010 r. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 w kontekście realizacji zapisów dotyczących organizacji pozarządowych.
  • Współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami kultury (w szczególności miejskimi).
  • Wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie infrastruktury – dyskusja nad systemowymi rozwiązaniami, a w dalszej perspektywie współpraca w tym zakresie z innymi powołanymi Komisjami.
  • Narzędzia wsparcia lokalnych kultur – oferta kulturalna dla zróżnicowanych grup społecznych mieszkańców Krakowa, projekty międzypokoleniowe.

3. Współpraca z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w zakresie opiniowania oraz proponowania dokumentów strategicznych,
4. Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, po jej powołaniu.

(na podstawie Regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury)
W skład komisji wchodzą organizacje pozarządowe, ich listę (oraz wybrany zarząd) można znaleźć tu.

Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do ich zadań należy m.in. definiowanie potrzeb lokalnych społeczności oraz zgłaszanie ich władzom miasta. Celem każdej komisji jest polepszenie działań kierowanych do mieszkańców poprzez właściwe określanie potrzeb społecznych w danej dziedzinie, np. rewitalizacji, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, środowiska, oraz sposobu ich zaspokajania. […] Charakter pracy komisji, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego powoduje, że mogą się one stać podstawowym partnerem w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do Miasta. (źródło: www.dialogspoleczny.krakow.pl)

Pierwsze merytoryczne spotkanie komisji odbyło się 2 kwietnia 2012 roku. Zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania. Zespół komisji może być rozszerzony o nowe organizacje, które złożą pisemny wniosek o włączenie do prac Komisji do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 14 maja 2012 roku o g. 18.30, w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy ul. Kanoniczej 7. Zapraszamy do udziału w pracach tego gremium.