Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzema pracami magisterskimi o Małopolskim Instytucie Kultury. Są one poświęcone trzem obszarom: turystyce kulturowej, wolontariatowi, oraz zarządzaniu zmianą w instytucji kultury. Prace te powstały dzięki konsekwentnie budowanemu przez MIK programowi współpracy z wolontariuszami (cała trójka autorów współpracowała z MIK-em w ramach wolontariatu). Bardzo dziękujemy za udostępnienie prac, powiększają one zasób materiałów związanych z ewaluacją MIK.
Aleksandra Ziemba
Opiekun: Prof. dr hab. Anna Lubecka
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

Celem pracy jest ukazanie wpływu kultury na sposób promowania miejsca i jego rozwój. Kultura jest wykorzystywana poprzez działania związane z marketingiem terytorialnym i tworzeniem wizerunku miejsca, a przeprowadzona analiza korzyści, jakie czerpią miejsca, w tym procesie dowodzi, jak wielkim kultura jest potencjałem dla tych działań. Proces promocji miejsca przez kulturę zbadano na reprezentatywnym przykładzie projektu Pierścień św. Kingi. Uzyskane wyniki potwierdziły tezę, iż jest on markowym produktem kulturalnym. Ponadto otrzymano pozytywną odpowiedź na pytanie, jak mieszkańcy obszarów, na których realizowany był projekt oceniają wykorzystanie kultury w promocji miejsca i jej wpływ na rozwój lokalny.
Paweł Kotliński
Opiekun: Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury

Zasadniczym celem opracowania jest chęć przyjrzenia sie praktycznym metodom implementacji zmian w publicznej instytucji kultury. Służyć ma ono udowodnieniu tezy wysnutej przez autora o realnej możliwości przekształcania każdej jednostki, niezależnie od warunków panujących w jej wnętrzu i otoczeniu. Wybór przedmiotu pracy – Małopolskiego Instytutu Kultury – nie jest tu przypadkowy. Od chwili objęcia placówki przez nowego dyrektora, w sierpniu 2001 roku, przeszła ona gruntowne przeobrażenia. Ze struktury typowej dla wojewódzkiego ośrodka kultury, przekształciła sie w specyficzne laboratorium kultury, „instytucje marzenie” – jak określił ja autor zmian, Antoni Bartosz. MIK stał sie placówka, która do dnia dzisiejszego nie odnajduje podobnych na mapie kulturalnej kraju. Wywiad z dyrektorem, który przez kolejne lata prowadził MIK, stał sie podstawa praktycznej części tekstu. Za jego uzupełnienie posłużyło wiele materiałów pochodzących z okresu wprowadzania zmian w instytucji oraz doświadczenie kilku miesięcy, które autor spędził dlań pracując. Teoretycznym obrazem reform wprowadzanych przez dyrektora Bartosza będzie ujecie procesu zmiany i zarządzania nim. Towarzyszyć mu będzie również próba zdefiniowania otoczenia politycznego publicznych instytucji kultury jako podstawowego determinantu warunkującego ich funkcjonowanie.
Kamila Kosmalska
Opiekun: Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury

Celem pracy jest analiza procesu zarządzania wolontariuszami w instytucjach kultury oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czym charakteryzuje się wolontariat w kulturze i jakie korzyści może przynieść obydwu stronom? W tym celu konieczne było przyjrzenie się jego uregulowaniom prawnym i zdefiniowanie pozycji, jaką zajmuje we współczesnym planie polityczny oraz próba uporządkowania wiedzy na temat poszczególnych etapów współpracy z wolontariuszami. Dodatkowo dla ukazania tzw. dobrych praktyk, przeprowadzono case study programu wolontariackiego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Uzyskane na tej podstawie informacje, pozwoliły na wysnucie wniosku, iż dla efektywnej współpracy instytucji kultury z wolontariuszami, kluczowe jest staranne planowanie oraz zastosowanie wszystkich elementów cyklu współpracy, przy jednoczesnym wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi i traktowaniu jako zamkniętej całości.