Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji organizatora, pozyskanych z zewnątrz lub wypracowanych), które zostały wydatkowane w układzie zadaniowym. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Dokumenty z poprzednich lat można znaleźć tu.
Samorząd Województwa Małopolskiego opublikował też dokument Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Najważniejsze działania Samorządu Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Zapraszamy również do zapoznania się z UCHWAŁĄ Nr 367/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.
[field name=multimedia]