Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań sektora kultury opracowanymi w ramach Programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Pełna lista dofinansowanych projektów znajduje się tu.

  • Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu (Małopolski Instytut Kultury)

Raport jest analizą poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Więcej o projekcie >>
[field name=multimedia]
Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast (Fundacja In situ)

Przedmiotem badania jest wpływ inwestycji w infrastrukturę kultury na rozwój miast. Są to często sztandarowe inwestycje, takie jak budowa teatrów, muzeów i filharmonii, jak i mniejsze projekty. Wszystkie, zarówno bardziej, jak i mniej widoczne, grają one znaczącą rolę w planach rozwoju miast. Są one z nich dumne, włączając je do swoich kampanii wizerunkowych. Oprócz znaczącego poszerzenia oferty kulturalnej i jej jakości, mają one również pośredni wpływ na rozwój całego miasta. Stymulują powstawanie nowych lokalnych centrów życia kulturalnego i społecznego, powstają wokół nich kawiarnie, galerie, miejsca spotkań. To badanie ma na celu uchwycenie powyższych procesów i opisanie ich. Wyniki badań przedstawiają wybrane studia przypadku w kontekście polityki przestrzennej i rozwojowej badanych ośrodków, ich strategii na najbliższe lata, oraz celów. W celu pogłębienia spójności projektu w badaniu wykorzystano zarówno analizy ilościowe, jak i jakościowe. (źródło: Fundacja In situ)

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej (Fundacja Obserwatorium)

Badania dotyczą m.in. tożsamości miejskiej (konstruowanej i rekonstruowanej w kontekście Euro 2012), symbolizacji przypisywanej nowym stadionom, możliwości kreowania przestrzeni publicznej i animowania różnorodnych form aktywności społecznej. Projekt realizowany jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu i ma charakter interdyscyplinarny. Biorą w nim udział uznani antropolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, architekci, medioznawcy (związani głównie z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej). Badania „Stadion – Miasto – Kultura” potrwają 3 lata i zakończą się w 2013 r. (źródło: Fundacja Obserwatorium)

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Partnerstwa kreatywne w Polsce (Fundacja ProCultura)

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badania jakościowego w celu określenia istoty zjawiska partnerstw kreatywnych, wyłonienia przykładów dobrych praktyk oraz wskazania szans i zagrożeń dla wykorzystywania takich rozwiązań w Polsce. Rozpoznanie funkcjonowania partnerstw kreatywnych zostanie przeprowadzone w oparciu o istniejące podstawy teoretyczne, opracowane na potrzeby ekspertyzy pt. „Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału kulturalnego Europy” przygotowanej na zlecenie dla MKiDN przez współpracowników Fundacji ProCultura. Na podstawie przeprowadzonego badania zostanie opracowany raport końcowy zawierający rekomendacje dotyczące tworzenia, funkcjonowania i roli partnerstw kreatywnych w Polsce. (źródło: Fundacja ProCultura)

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich, na przykładzie gminy Mielnik w województwie podlaskim (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku)

Celem tej publikacji jest próba odpowiedzi na prozaiczne pytanie jaka właściwie jest rola instytucji kultury w społecznościach lokalnych. Czym są, jakie spełniają funkcje… czy w ogóle są potrzebne? Ale również wskazanie problemów z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy. Nie jest ambicją autorów to, aby uznawać tę niewielką w rzeczy samej książeczkę, za globalną analizę sytuacji. Tak naprawdę jest to tylko ich ocena rzeczywistości panującej na terenie jednej, niewielkiej gminy, w której przez lata działalność kulturalna przechodziła swoje wzloty i upadki. Jednak wnioski, które poczynione zostały na podstawie badań, rozmów z mieszkańcami, czy codziennej pracy, są pewnie w wielu przypadkach podobne do tych, które wyciągają ci, którzy związani z działalnością kulturalną funkcjonują w obrębie podobnej do tej mielnickiej, społeczności wiejskiej. Pewnie więc niejeden czytelnik, pracujący „w kulturze” na wsi, znajdzie niekiedy odbicie lustrzane swojej rzeczywistości… (źródło: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku)

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Regionalny Kongres Kultury – Raport (Łódzki Dom Kultury)

W wydawnictwie można znaleźć zebrane teksty stanowiące część „debaty” internetowej rozpoczętej jeszcze przed Kongresem, a także wnioski i sugestie, które pojawiły się tuż po październikowym spotkaniu. Raport z RKK 2011 to pozycja zarówno dla tych, którzy na Kongresie byli i dla tych, którym się to nie udało. Jak zaznaczyli we wstępie Prezydent Hanna Zdanowska i Marszałek Witold Stępień, Kongres ma stać się inspiracją do innego myślenia o sektorze kultury, mamy nadzieję, że lektura tekstów skłoni wszystkich do ponownej refleksji i sprawi, że postulty, które narodziły się w październiku nie staną się martwe. (źródło: Łódzki Kongres Kultury)

Publikacja dostępna w formacie PDF
Tu warto jeszcze dodać, że również w ramach przygotowań Poznańskiego Kongresu Kultury zostały przeprowadzone badania i powstały ciekawe raporty:

Badania te nie były dofinansowane w ramach programu Obserwatorium Kultury.

  • Media-lab. Instrukcja obsługi (Fundacja Ortus)

Udostępniamy Wam książkę, która jest wprowadzeniem i zaproszeniem do tematu medialabów, hackerspace’ów, fablabów, itp. Udało nam się w niej zmieścić zarówno teksty teoretyczne, które przedstawiają kontekst i historię interdyscyplinarnych działań na przestrzeni technologii i sztuki, parę manifestów i tekstów „od praktyków”. Znajdziecie też krótki przewodnik jak zrobić fablab w 7 dni, opowiadanie Cory’e Doctorowa i propozycję sharismu, jako nowej koncepcji dzielenia się. Różnorodnie, tak jak i różnorodne jest zjawisko medialabów. (źródło: labkit.pl)

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści (Centrum Cyfrowe)

Opublikowany przez Centrum Cyfrowe raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści jest poświęcony analizie zjawiska nieformalnej wymiany treści kultury w Polsce. Opisuje, jak książki, muzyka i filmy krążą wśród Polaków, którzy czasem je kupują, częściej jednak zdobywają wykorzystując internet, pożyczają od znajomych lub kopiują. Autorzy nie stawiają jednak wyraźnej granicy między obiegiem legalnym i nielegalnym – bo granice między nimi są rozmyte i często nieczytelne dla ich uczestników. Nie jest to więc raport o „piratach”, a po prostu o ludziach uczestniczących w praktykach nieformalnej wymiany treści. Projekt, którego efektem jest raport, miał charakter eksploracyjny – zamiast przyjęcia sztywnych założeń i ich późniejszej weryfikacji, postawiono na analizę ankietowych zapisów deklarowanych przez respondentów działań i postaw oraz wyrażanych opinii. Wszystko po to, by zrozumieć, jak często, w jaki sposób i z jakich powodów Polacy korzystają z nieformalnych obiegów kultury.

Publikacja do pobrania w formacie PDF

  • Rynek Audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju

Celem projektu jest diagnoza rynku kinematografii (jako subrynku audiowizualnego) w Polsce, w tym opis źródeł i mechanizmów jego finansowania. Efektem badań jest określenie efektywności wydatkowania środków publicznych na kinematografię oraz odniesienie się do efektywnych i sprawdzonych praktyk w badanym obszarze przy uwzględnieniu uwarunkowań zakłócających linearne porównanie metod finansowania jest istotne dla rozwoju kinematografii w Polsce.

Publikacja do pobrania w formacie PDF
Część raportów nie jest jeszcze udostępniona w sieci. Jak tylko się pojawią, zostaną dodane do tego zestawienia. Życzymy przyjemnej lektury!