Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Marszałek Marek Sowa przedstawił wstępne założenia pakietu programów strategicznych Województwa Małopolskiego do roku 2020. Programy,po ich ostatecznym zatwierdzeniu:

Nowe zasady programowania, wdrażania i ewaluacji regionalnej strategii zostały zapisane w tym dokumencie.
Prezentacja Marszałka Marka Sowy otwiera regionalną debatę na temat założeń tychże programów strategicznych. W jej ramach przewidziane są warsztaty strategiczne z ekspertami z udziałem najważniejszych decydentów samorządowych z regionu, konsultacje w ramach sejmiku oraz otwarte konsultacje społeczne. Więcej informacji o konsultacjach można znaleźć na stronie Programy Strategiczne do roku 2020. Konsultacje społeczne.
Obszar kultury został przypisany do programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Ekspertem wspomagającym powstanie dokumentu w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM był Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Każdy program zbudowany jest z priorytetów, przyporządkowanych im działań oraz konkretnych projektów strategicznych będących wdrożeniem celów programu. Program Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego składa się z następujących priorytetów i działań:
1. Wzmocnienie źródeł tożsamości

 • Przeszłość przyszłości. Prace konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne i budowlane przy zabytkach
 • Małopolski depozyt w światowym zasobie dóbr kultury. Ochrona i opieka nad miejscami o wartości uniwersalnej

2. Odczytywanie i interpretacja znaczeń kulturowych

 • Opis i interpretacja dziedzictwa
 • Dla dziedzictwa _ Podnoszenie kompetencji

3. Wprowadzanie harmonii i ładu przestrzennego środowiska życia

 • Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej
 • Zarządzanie przestrzenią

4. Wzrost dostępu do kultury

 • Wzmacnianie osobowości metropolii
 • Kultura Enter _ Stwarzanie szans rozwojowych poprzez zastosowanie nowych technologii

5. Eksponowanie wizerunku miast poprzez kulturę

 • Metamorfozy _ napięcia i zbliżenia historii ze współczesnością
 • Transpozycja _ sztuka i twórcze redefinicje w przestrzeni

6. Pobudzanie kreatywności

 • Wspieranie rozwoju przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych
 • Wzmacnianie potencjału kreatywnego w regionie

7. Turystyka miejska i kulturowa

 • Kompleksowe programy rozwoju podróży tematycznych
 • Tworzenie kompleksowej oferty turystycznej opartej na dziedzictwie duchowym regionu

8. Turystyka biznesowa

 • Stymulowanie rozwoju oferty turystyki biznesowej
 • Podnoszenie konkurencyjności oferty przemysłu spotkań

9. Turystyka źródeł

 • Rozwój i promocja produktów turystyki aktywnej i uzdrowiskowej
 • Rozwój i promocja agro i eko – turystyki

10. Baza dla turystyki i rekreacji

 • Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Wprowadzanie dobrych praktyk w projektowanie przestrzeni turystycznej

11. Zintegrowana informacja i promocja oferty turystycznej

 • Rozwój regionalnego systemu informacji turystycznej
 • Promocja turystyczna

12. Arena mistrzostw

 • Rozwój infrastruktury sportowej dla organizacji imprez najwyższej rangi
 • Sportowe portfolio Małopolski

13. Od zdrowego stylu życia do mistrzostwa sportowego

 • Kuźnia talentów sportowych
 • Upowszechnianie kultury fizycznej

Pełny dokument do konsultacji zostanie przedstawiony na stronie Programy Strategiczne do roku 2020. Jego najistotniejszą częścią będą projekty strategiczne (w przedstawionej prezentacji Marszałka jeszcze nie zamieszczone) wraz z ich zakładanym finansowaniem. Wymienione powyżej priorytety i działania są wypadkową celów odnoszących się do budowania kapitału kulturowego i społecznego, rozwoju gospodarki „kreatywnej” jak i bardzo istotnego priorytetu małopolskiego: rozwoju turystyki. Zawartość tego dokumentu jest również ściśle związana z projektowaniem kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego – stąd tak duże skupienie na tematach „flagowych” i inwestycyjnych.