Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów za ocenę merytoryczną ze wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie.
Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Projekt posłuży identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

Inspiracją do tegorocznych badań były między innymi wnioski z projektu „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”, zrealizowanego w ramach Programu Obserwatorium Kultury w 2010 r. Wśród nich autorzy raportu „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce” wskazywali m.in. na to, że polityki kultury w gminie nie są konstruowane zgodnie z zasadami partycypacji społecznej. Kluczowe decyzje związane z rozwojem sektora kultury podejmowane są przez nieformalne, lokalne „porozumienia kulturalne”, które co prawda są czasem twórcze i przynoszą rozwój, a często także petryfikują lokalną normę. Gminy nie stosują wielu narzędzi do ustanawiania polityk kultury we współpracy ze społecznością lokalną.
Badanie sposobów zarządzania w sektorze kultury ma istotne znaczenie dla kreowania polityki kulturalnej w gminach, warunkuje bowiem sposób funkcjonowania ważnych i szeroko obecnych aktorów, jakimi są czołowe instytucje kultury (domy kultury, biblioteki itp.) w lokalnym środowisku. Badanie oraz opublikowany na jego podstawie raport ma na celu pokazanie relacji między sposobem zarządzania i istniejącą ofertą instytucji kultury a profilami uczestnictwa w kulturze osób związanych z instytucją.
Koncepcja badania opiera się o założenie, że styl zarządzania w czołowej instytucji kultury w gminie ma też istotny wpływ na funkcjonowanie sektora kultury ogółem. Założenie to poparte jest tym, że organizacja pracy wewnątrz instytucji i współpracy z lokalnym środowiskiem determinowana jest przez takie wymiary jak: sposób traktowania współpracowników, sposoby podejmowania decyzji w kwestiach programowych i budżetowych, system wartości warunkujący postrzeganie pracowników instytucji jako twórczych i kompetentnych jednostek, bądź osób przeznaczonych do realizacji pewnych z góry, precyzyjnie określonych zadań.
Sposób zarządzania ma również istotny wpływ na to, w jaki sposób kształtowana jest oferta kulturalna: czy zarządzający dostrzegają/badają i chcą zaspokoić potrzeby członków społeczności lokalnej oraz na ile misja instytucji podlega wpływom społeczności, lokalnym politykom czy też prywatnej wizji kadry menadżerskiej instytucji. (źródło: wniosek o grant do NCK)

Koordynatorką projektu jest Zofia Noworól.