Małopolski samorząd ogłosił konkurs „Mecenat Małopolski” skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Oferty można składać do 23 stycznia. Regulamin (w tym informacje o tym, kto może ubiegać się o dotację), formularz wniosku oraz inne dokumenty można znaleźć tutaj. Do rozdysponowania są 2 mln złotych.
Rodzaje zadań objętych konkursem (kierunki wsparcia):

  • „Twórczość profesjonalna”– działania zmierzające do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, usprawniania i rozwoju profesjonalnej sztuki oraz prowadzenia działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo, a tym samym stwarzania warunków do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach,
  • „Tożsamość oraz kreatywność”– projekty zmierzające do aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, wydobywania tożsamości z różnorodności oraz otwartości mieszkańców Małopolski, a także kształtowania wizerunku regionu poprzez projekty o charakterze innowacyjnym i nowatorskim,
  • „Przestrzeń dla piękna”– działania zmierzające do prezentacji dzieł sztuki i niezależnych inicjatyw artystycznych, twórczych oraz obywatelskich w obszarze kultury, sztuki; w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą oraz rozwoju talentów,
  • „Zapis – literatura, wydawnictwa, media”– projekty zmierzające do nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury, dokumentujące zjawiska z zakresu życia artystycznego, aktywności w obszarze kultury oraz walorów dziedzictwa kulturowego a także wspierania systemu tworzenia monitoringu, badania i diagnozowania życia kulturalnego w Małopolsce,
  • „Kultury równoległe”– działania zmierzające do utrzymywania walorów, przybliżania i popularyzacji kultury i tradycji mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę,
  • „Kultura przez pokolenia”– działania zmierzające do ambitnych form animacyjnych na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreowania postaw tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe,
  • „Znaki czasu – etos patriotyczny”– działania zmierzające do upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP a także podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury a tym samym kreowania postaw obywatelskich.