Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował wyniki konkursu Mecenat Małopolski 2012. Był to I nabór, niedługo można spodziewać się kolejnego naboru, ponieważ nie rozdysponowano całości środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu województwa (nieco ponad 2 mln z 3 mln).
Więcej informacji o konkursie Mecenat Małopolski można znaleźć tu.
Przedstawiona poniżej analiza statystyczna wyników konkursu jest opracowaniem własnym Małopolskiego Obserwatorium Kultury powstałym na bazie opublikowanych przez UMWM informacji.
[field name=multimedia]
Dodatek (2.04. 2012): Fundacja „Pszczółki” namierzona, znajduje się ona w Gminie Pałecznica. A została założona 29 grudnia 2011 roku.
Dominacja Krakowa jest bardzo widoczna w zakresie liczby projektów oraz kwot dofinansowania.
[field name=multimedia2]
W podziale na gminy można wskazać kolejnych liderów: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Gorlice, Zakopane. Dofinansowania projektów nie będą mieć miejsca w powiecie Proszowice i Sucha Beskidzka. Trzeba pamiętać, że dane są prezentowane w układzie zarejestrowania beneficjentów, a nie miejsc wydatkowania środków finansowych oraz realizacji działań kulturalnych.
[field name=multimedia5]
[field name=multimedia3]
Wykresy powyżej pozwalają na filtrowanie projektów i beneficjentów konkursu w zależności od ich miejsca pochodzenia czy typu działań (do tego służą filtry po prawej stronie tabeli). Są też podane kwoty, jakie otrzymali oni w ramach konkursu.
[field name=multimedia4]
Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość projektów ma charakter wydarzeniowy (koncerty, festiwale, spektakle). Wśród nich jest wiele projektów poświęconych różnego rodzaju rocznicom oraz o charakterze imprez cyklicznych. Dużą grupę stanowią również działania o charakterze edukacji artystycznej, kulturalnej i patriotycznej. Zdecydowanie mniej jest działań o charakterze animacji społeczno-kulturowej bądź kreacji nowych dzieł artystycznych. Bardzo istotne są projekty nastawione na przeciwdziałanie wykluczeniu z kultury – takich projektów udało się namierzyć kilkanaście.