W opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego raporcie pt. „Województwo Małopolskie 2011” można znaleźć podsumowanie działań zrealizowanych w sektorze kultury w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2010. Inwestycje w kulturę w ramach MRPO wyniosły w sumie 1,7 mld złotych (dofinansowanie UE: 821,5 mln złotych).

Na 688 projektów realizowanych w 2010 roku w Małopolsce przy wsparciu środków MRPO na lata 2007-2013, 187 (27%) to projekty w obszarze kultury. (źródło: Województwo Małopolskie 2011, str. 81)

Szczegółowe zestawienie dostępne jest w tej tabeli:
(źródło: Województwo Małopolskie 2011, str. 82)
Obok tego programu znaczącymi źródłami finansowania inwestycji w sektorze kultury są:

  • Program Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2007-2013, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe,
  • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (EWT PL-SK), Działanie 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki oraz Działanie 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF), głównie w ramach Priorytetu 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego.

Więcej o finansowaniu kultury, statystykach życia kulturalnego w regionie, działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w samej publikacji. Zapraszamy do korzystania z niej.
W ramach MRPO Małopolski Instytut Kultury zrealizował wydarzenie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz obecnie jest w trakcie realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski.