Zapraszamy do zapoznania się z raportem Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu wydanym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Publikację opracowali: Tomasz Geodecki, Grzegorz Gorzelak, Jarosław Górniak, Jerzy Hausner, Stanisław Mazur, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski. Recenzję raportu opracowaną przez Witolda Gadomskiego można przeczytać na portalu wyborcza.pl.
Tezą raportu jest wskazanie, że ukształtowany w okresie dwóch ostatnich dekad model rozwoju naszego kraju powoli, ale wyraźnie się wyczerpuje – Polska znalazła się w rozwojowym dryfie. Aby to zmienić konieczne staje się przejście do formuły „dyfuzji kreatywnej”, w której importowi technologii i odpowiadających im rozwiązań zarządczych towarzyszą intensywne starania o ich twórczą, a nie wyłącznie imitacyjną adaptację i rozwinięcie. Celem powinien być realny wzrost innowacyjności gospodarki, nie uda się tego dokonać bez zmian w środowisku otoczenia gospodarki:

Dla polityki rozwoju kluczowe znaczenie mają charakter i różnorodność otoczenia instytucjonalnego gospodarki, determinujące efektywność adaptacyjną i innowacyjność podmiotów gospodarczych. Polityka ta musi bowiem umiejętnie pogodzić domenę rynku i domenę publiczną, połączyć rynkową konkurencję i partnerskie zarządzanie publiczne (wielopoziomowe współzarządzanie). Nie polega ona na scentralizowanym planowaniu gospodarczym i odgórnym narzucaniu form i profilu gospodarowania

W raporcie są zatem poruszane również kwestie kultury, ponieważ „usługi” oferowane przez sektor kultury (w rozumieniu np. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego) są kluczowe we wdrażaniu zmian strukturalnych związanych z „przestawieniem się” na inny model rozwoju.

Między potencjałem badawczym i potencjałem innowacyjnym nie ma bezpośredniego i automatycznego związku. Popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych zależy od wielu czynników, które w Polsce wciąż występują w niewielkiej skali. Jeśli chcemy ukształtować u nas proinnowacyjny model rozwojowy, to zmianom gospodarczym muszą zacząć towarzyszyć adekwatne przemiany społeczne i instytucjonalne w takich obszarach, jak kultura, edukacja, szkolnictwo wyższe i nauka.

Muszą zatem zostać przeprowadzone zasadnicze zmiany w administracji publicznej i gospodarce. I tylko w ten sposób będzie można przełamać wewnętrzny dryf rozwojowy, a zarazem sprostać zewnętrznym wyzwaniom, z których najważniejsze to:

  • wzmocnienie potencjału kreatywnego jako warunek zapewnienia innowacyjności i trwałej konkurencyjności gospodarki;
  • dokonanie głębokich zmian w systemie edukacji pod kątem rozwijania edukacji dla kreatywności, edukacji kulturowej, edukacji medialnej oraz edukacji obywatelskiej;
  • kształtowanie przestrzeni publicznej generującej aktywność obywatelską i twórczą.

Jaki jest punkt startu Małopolski na tle Europy?

Żaden z polskich regionów – nawet metropolitalnych – nie może zostać uznany za mający wysoki potencjał wiedzy. W Regional Innovation Scoreboard (dane z 2006 r.) na 226 regionów europejskich województwo mazowieckie (czyli de facto Warszawa) zostało sklasyfi kowane na 65. miejscu, województwo małopolskie na 132.

Wszystkie cytaty pochodzą z publikacji Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.