Biuro Projektowe UNDP w Polsce opublikowało Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Obrazuje on rozwój społeczny dla Polski na poziomie lokalnym i regionalnym przy użyciu indeksu LHDI (Local Human Development Index) opracowanego na podstawie indeksu HDI (Human Development Index):

Wskaźnik Lokalnego Rozwoju Społecznego został skonstruowany w oparciu o istniejącą i stosowaną międzynarodowo metodę Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index), która służy do badania rozwoju społeczno-ekonomicznego na poziomie krajowym. Jest to miernik wykorzystywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych od lat 90., który uwzględnia na poziomie państw takie elementy, jak oczekiwana długość życia oraz dostęp do wiedzy i edukacji. Podejście to pozwala wyjść poza najczęściej stosowane miary rozwoju takie jak PKB, które mówią raczej o zamożności niż o jakości życia. Rosnące słupki PKB nie zawsze oznaczają bowiem, że w danym miejscu mieszkańcy i mieszkanki są zadowoleni ze swojego życia. […] HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególne jednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie są ich mocne i słabe strony. Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych i pozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”. Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególne regiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobre wyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacji kompensująca opóźnienia w innych dziedzinach. (źródło: prezentacja Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny Piotra Araka)

Pełna metodologia wraz informacjami o wskaźnikach i budowie indeksu znajdują się w raporcie.
[field name=multimedia]
Skrót raportu jest dostępny TUTAJ>>
Wyniki dla Małopolski
Małopolska jako region uplasowała się na drugiej pozycji za województwem mazowieckim wyprzedzając pomorskie, wielkopolskie i śląskie. Co ciekawe, te trzy województwa są zamożniejsze, ale Małopolska miała wyższe wskaźniki zdrowia oraz edukacji. Mapa obrazująca stan wskaźnika zdrowia jest bardzo interesująca. Wyraźnie dominuje w tym zakresie nad resztą Polski podkarpackie, pomorskie i małopolskie. Może mieć to związek z bardzo dobrą (na tle kraju) sytuacją demograficzną tych województw. W zakresie edukacji są obecne „plamy” w rożnych obszarach kraju, o gorszych ich wynikach może decydować kilka czynników (stopień urbanizacji, strukturalne bezrobocie, odległość od metropolii, struktura gospodarki). Zamożność generalnie spada wraz z przesuwaniem się na wchód, wybijają się z tej zależności większe miasta.
Małopolska w układzie powiatowym dzieli się na Kraków, Nowy Sącz i Tarnów (najwyższe wskaźniki), zachód z okolicami Krakowa (dobrze rozwinięty, mniej dynamiczny, im dalej na zachód), wschód i południe (o gorszych wskaźnikach, ale dynamicznie nadrabiające zaległości), północ (tracącą do reszty regionu). Więcej informacji w zestawieniu poniżej opracowanym na podstawie Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym.
[field name=multimedia2]