Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Można je zgłaszać do 30 sierpnia 2013 roku w oparciu o przygotowany formularz pocztą elektroniczną na adres programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl lub faksem na numer: (12)2990726.

Kontrakt terytorialny będzie jednym z najważniejszych instrumentów koordynacji w systemie realizacji polityki regionalnej państwa. Zgodnie z przyjętymi założeniami, przedmiotem kontraktu terytorialnego będą w szczególności uzgodnione wspólnie, pomiędzy stroną rządową i samorządową: cele rozwoju danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe wraz z określeniem mechanizmu ich wdrażania. Przez przedsięwzięcia priorytetowe rozumie się działania najważniejsze z punktu widzenia strony rządowej i samorządów województw, które mają istotne znaczenie dla danego terytorium oraz służą realizacji uzgodnionych celów polityki regionalnej. Przedsięwzięcia te są rozumiane jako pojedyncze projekty lub grupy projektów, w tym o zasięgu ponadregionalnym, wynikające z rządowych dokumentów strategicznych, strategii ponadregionalnych lub innych porozumień zawartych pomiędzy regionami. (źródło: Wstępna lista przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020)

Propozycje kontraktu dla województwa małopolskiego wypracowane w Urzędzie Marszałkowskim zawierają również szereg przedsięwzięć odnoszących się do sektora kultury. Warto pamiętać że nie są to przedsięwzięcia „znikąd”. Znajdują się one również w założeniach do nowego MRPO, w strategii rozwoju regionalnego, jak również w tzw. programach strategicznych – dokumentach, które na bardzo szczegółowym poziomie mają opisywać kluczowe przedsięwzięcia dla rozwoju regionu.
Nowy układ priorytetów, na lata 2014-2020 nie ma charakteru sektorowego, dlatego przedsięwzięcia odnoszące się do kultury znajdują się głównie w trzech miejscach tego dokumentu:

  • GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI
  • DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
  • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Można wskazać, że kultura będzie wspierana, o ile dane przedsięwzięcia strategiczne wspomagają rozwój gospodarki, zwiększają stopień wykorzystania dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrody/krajobrazu w turystyce i przemysłach czasu wolnego, wspomagają przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W przełożeniu na konkretne projekty oznacza to w głównej mierze duże, zintegrowane projekty rewitalizacyjne, działania z zakresu ochrony zabytków, rozwój infrastruktury i organizacji wsparcia biznesu (w tym ekonomi społecznej), rozwój infrastruktury kultury o kluczowym dla regionu znaczeniu oraz wsparcie systemu edukacji, w tym kulturalnej i artystycznej. Koszty wdrożenia przedsięwzięć tylko z priorytetu DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO zostały oszacowane na kwotę ponad dwóch miliardów złotych w przeciągu siedmiu lat.
Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia kulturalne, które znalazły się w tym dokumencie. Po więcej informacji (i po opisy wszystkich przedsięwzięć) zapraszamy do dokumentu.
IKAR – Inkubator Kreatywności Artystycznej w Regionie
Projekt służy zapewnieniu wsparcia młodych talentów w profesjonalnym rozwoju ich kariery i doskonaleniu umiejętności w dziedzinach sztuki związanych z muzyką, teatrem, tańcem oraz sztukami wizualnymi poprzez: (a) wypromowanie małopolskich młodych talentów, przełamując finansową barierę w ich dalszym, profesjonalnym rozwoju – doskonaleniu umiejętności oraz promocji (koncerty, wydanie autorskiego albumu, kursy mistrzowskie, spektakle, konkursy, współpraca ze światowej klasy artystami, wizyty studyjne, wystawy etc.); (b) wykorzystanie młodych kadr kultury oraz przedstawicieli branż otoczenia kultury jako działanie pośrednie służące profesjonalnej promocji wyłonionych talentów; (c) tworzenie klastrów organizacji i specjalistów stanowiących stymulator wymiany wiedzy i umiejętności. Z uwagi na przewidywane ograniczenia możliwości wspierania funduszami europejskimi tego typu projektów, oczekiwane jest uzgodnienie wsparcia środkami budżetu państwa. Liderem projektu będzie Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (konsorcjum)
Centrum Kreatywności i Dizajnu
Projekt przewiduje organizację regionalnego centrum wspierającego i promującego działalność w obszarze przemysłów kreatywnych i dizajnu, poprzez stworzenie infrastruktury oraz zaplecza eksperckiego, na bazie potencjału małopolskich uczelni. Poza obszarem dizajnu i wzornictwa przemysłowego, działalność ośrodka przyczyni się m.in. do poprawy funkcjonalności i estetyki w przestrzeni publicznej, a także integracji i promocji inicjatyw na rzecz innych sfer gospodarki kreatywnej (R&D, wydawnictwa, gry i oprogramowanie, media, reklama, architektura, moda, kultura czy wreszcie rękodzieło), przy uwzględnieniu kooperacji z innymi ośrodkami (przede wszystkim z Województwem Śląskiem w ramach Bipolarnego Centrum Wzornictwa i Dizajnu, zgodnie ze Strategią dla rozwoju Polski Południowej dla województw małopolskiego i śląskiego). Liderem projektu będzie Uniwersytet Ekonomiczny w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką Krakowską.
UZUPEŁNIENIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH KRAKOWA – BUDOWA CENTRUM MUZYKI
Inwestycja służy uzupełnieniu funkcji metropolitalnych miasta Krakowa, poprzez zapewnienie dostępu do usług wyższego rzędu w dziedzinie kultury. Projekt zakłada budowę kompleksu Centrum Muzyki – infrastruktury dla zespołów artystycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, stworzenie warunków do prezentacji kultury, jak również przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji zdegradowanego obszaru poprzemysłowego i powojskowego, poprzez urbanistyczną, architektoniczną i funkcjonalną zmianę otoczenia. Realizacja inwestycji tej rangi pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie szans rozwojowych w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta i całego regionu.
PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA: UNESCO I POMNIKI HISTORII
W regionie znajduje się najwięcej w Polsce (13 z 28 w kraju) zespołów obiektów chronionych jako światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO oraz 5 zespołów zabytków uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Dlatego też oczekiwane jest zabezpieczenie w ramach krajowego programu operacyjnego, środków na realizację w Małopolsce przedsięwzięć z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, prac zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach o znaczeniu ogólnopolskim i światowym (wraz z ich otoczeniem i zabytkowym wyposażeniem).
PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ ROZWOJU ZASOBÓW KULTURY
To przedsięwzięcie oprócz rewitalizacji zabytków przewiduje między innymi: budowę Forum Literatury (stworzenie Forum Literatury, na które składać się będą: muzeum literatury, biblioteka, mediateka, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, centrum badań nad językiem; instytut nowych mediów, pracownie typograficzne, centrum wystawiennicze) oraz stworzenie Ośrodka Interpretacji Kultur (budowa lub rozbudowa, modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu/ zespołu obiektów do funkcji kompleksu naukowo – konserwatorsko – archiwalno – magazynowego dla zbiorów wybranych instytucji kultury o profilu muzealnym).