Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 31 sierpnia 2014 r.
TUTAJ znajdą Państwo ten dokument z zaznaczonymi fragmentami odnoszącymi się do sektora kultury. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z informacjami odnoszącymi się do priorytetów wsparcia, zasad udzielania dotacji, typologii dopuszczalnych beneficjentów.
Najistotniejsza dla kultury jest Oś 6 Dziedzictwo Regionalne. Rozwój dziedzictwa kulturowego . Składają się na nią dwa priorytety:

  • ochrona i opieka nad zabytkami – działania konserwatorskie i restauratorskie;
  • udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego – działania o charakterze wystaw, wydarzeń, festiwali, dokumentacji, badań, kampanii promocyjnych, itp.

W dokumencie są to strony 89-94.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na:

  • oś odnoszącą się do efektywności energetycznej, w ramach niej możliwe są działania dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury;
  • oś odnoszącą się do cyfryzacji, w ramach której przewidziane są projekty dotyczące digitalizacji i cyfrowego udostępniania dziedzictwa kulturowego;
  • oś odnoszącą się do wiedzy i kompetencji, w ramach której przewidziano działania o charakterze rozwoju u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych z zakresu świadomości i ekspresji twórczej;
  • oś odnoszącą się do rewitalizacji przestrzeni regionalnej, w ramach której przewidziano przebudowę, rozbudowę, modernizację, adaptację m. in. obiektów infrastruktury kulturalnej.

W ramach nowego MRPO właściwie brak jest możliwości budowy nowych obiektów infrastruktury kultury. Możliwe będzie adaptowanie już istniejących obiektów będących zabytkami na potrzeby kultury, choć z pewnością będą duże bariery, co do zakresu tychże prac adaptacyjnych. Przedsięwzięcia będą też musiały „przyczyniać się do trwałych korzyści społeczno-gospodarczych” mierzonych wzrostem uczestnictwa w kulturze i ruchu turystycznego. Postawiono też ograniczenie dla prac konserwatorskich, w zasadzie będą one możliwe tylko w obiektach które są lub będą udostępnione dla stałego ruchu turystycznego.