Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012 dla gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich lub małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” przez gminne biblioteki publiczne, dla których gminy te pełnią funkcję organizatora. Na wsparcie projektów realizowanych w ramach konkursu „MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+” samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 500 000 zł.

Celem ogłoszenia na 2012 rok konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich lub małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” przez gminne biblioteki publiczne, dla których gminy te pełnią funkcję organizatora. W ramach konkursu dofinansowaniem zostaną objęte projekty związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej, przyczyniające się do wzmocnienia potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz ich przekształcenia w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” procentowy udział dotacji z budżetu państwa nie może przekroczyć 40% kosztów zadania. (źródło: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Skład komisji konkursowej i regulamin konkursu można znaleźć tu.
Są już znane wyniki pierwszego naboru do Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na rok 2012. Z Małopolski dofinansowanie uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej. Drugi nabór trwa do 30 marca 2012 roku. Według zmienionego regulaminu w konkursie mogą brać również udział instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne (czyli przede wszystkim ośrodki kultury), a nie jak uprzednio, wyłącznie gminne biblioteki publiczne.