Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego. Głównym celem wsparcia była promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (8.1) oraz budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy (8.2).
W ramach działania 8.1 ewaluatorzy wyróżnili 6 projektów o charakterze promocji oferty turystyczno-kulturowej regionu oraz 3 projekty o charakterze eventów promocyjnych realizowanych przez instytucje kultury. W przypadku działania 8.2. osobną grupę stanowi 9 przedsięwzięć, których beneficjentami są instytucje kultury. Pełny spis projektów uwzględnionych w badaniu ewaluacyjnym znajduje się na stronach 73-74 opracowania.
Główne rekomendacje raportu

  • W zakresie działania 8.1: Niewątpliwie powinno być także podtrzymane wsparcie dla przedsięwzięć promujących turystyczno-kulturową ofertę regionu. W tym jednak przypadku należy gruntownie przemyśleć założenia interwencji, aby charakteryzowała się większą efektywnością niż w bieżącej perspektywie finansowej. W świetle zapisów projektu SRWM (Działania 2.4.3 Aktywna i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty przemysłów czasu wolnego, w szczególności markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych oraz 7.4.1 Sprawny i skuteczny marketing terytorialny oparty na jednolicie zdefiniowanej marce Małopolski) konieczne będzie opracowanie średniookresowego planu marketingowego województwa, z których potencjalni beneficjenci będą musieli wykazać spójność. Plan marketingowy powinien określać także grupy docelowe, w przypadku których ewentualne kampanie będą najbardziej efektywne. Pozwoli to na koncentrację (prawdopodobnie bardzo ograniczonych środków). Centralne miejsce powinny nadal zajmować działania o charakterze wizerunkowym, ponieważ działania realizowane obecnie nie są wystarczające. Należy także premiować projekty o jak największej skali oddziaływania (jak największy budżet i okres realizacji), które pozwolą na wytworzenie przekazu o wystarczającej intensywności. Wydaje się, że istnieje tutaj pole do zwiększenia aktywności samorządu województwa, którego rola w tym obszarze mogłaby zostać podniesiona np. poprzez realizację projektu indywidualnego. Interwencja w obszarze promocji turystyczno-kulturowej mogłaby przyjąć formę dodatkowego działania w ramach odpowiednika obecnej osi 3 MRPO. Zgodnie z wcześniejszą sugestią, projekty polegające na realizacji eventów powinny mieć szansę na ubieganie się o dofinansowanie razem z innymi imprezami o charakterze kulturowym, przy czym za udowodnienie wpływu na promocję regionu mogą być premiowanie dodatkowymi punktami w procedurze konkursowej. (str.33)

  • W zakresie działania 8.2: Zagadnienie współpracy międzynarodowej pozostaje obszarem, które także w kolejnym okresie programowania powinno być wspierane przy użyciu funduszy europejskich. W świetle wyników ewaluacji wydaje się jednak, że przyjęta w MRPO formuła pomocy dla tego typu projektów nie okazała się w pełni optymalna. Dlatego też rekomendujemy, aby Działanie 8.2 w obecnej formie nie było kontynuowane. Rozwiązaniem, które warto zamiast niego rozważyć jest włączenie tego typu przedsięwzięć do osi „sektorowych” w taki sposób, aby współpraca międzynarodowa nie była celem samym w sobie, lecz wspierała osiąganie celów w projektach, w przypadku których „usieciowienie” może faktycznie przynieść wymierne efekty dla rozwoju regionu. Premiowanie współpracy regionalnej mogłoby polegać np. na przyznawaniu dodatkowych punktów na poziomie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie lub na postawieniu formalnego wymogu włączenia zagranicznego partnera w realizację przedsięwzięcia. (str.55)

Bardzo wartościową częścią opracowania są studia przypadków (analizy poszczególnych projektów). Mogą one być użyteczne dla instytucji przygotowujących projekty kulturalne o charakterze międzynarodowym i promocyjnym.
Polecamy Państwa uwadze również dwa wcześniej opracowane raporty ewaluacyjne odnoszące się do obszaru kultury: