Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego), w pięciu obszarach:

  • efektywności finansowej i programowej instytucji kultury;
  • dostępu do oferty kulturalnej w regionie i uczestnictwa w kulturze;
  • innowacji i nowoczesnych technologii w kulturze;
  • potencjału kooperacyjnego w regionie w obszarze kultura – innowacje – biznes;
  • potencjału kultury dla budowania kapitału społecznego.

Publikacja ta jest interesująca z kilku względów. Przede wszystkim proponuje schemat ewaluacji efektywności i skuteczności instytucji kultury biorący pod uwagę ich różnorodne misje i programy merytoryczne. Ważne są również przedstawione w raporcie analizy działalności instytucji kultury w kontekście nowych mechanizmów finansowania, nowych form animacji kultury, współpracy z sektorem prywatnym i pozarządowym, budowania kapitału społecznego, wpierania uczestnictwa w kulturze grup wykluczonych. Raport rekomenduje też rozwiązania w zakresie stworzenia regionalnej platformy współpracy w sektorze kultury, której celem byłoby efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz wdrażanie strategii rozwoju. Więcej analiz z tego reportu przedstawimy w kolejnych artykułach.

Publikacja jest dostępna w formacie PDF.