Są już znane wyniki drugiego naboru do Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na rok 2012. Z Małopolski dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

  • Remont oraz wyposażenie Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich na miarę potrzeb instytucji kultury XXI wieku (Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie), 103 tys. zł
  • Biblioteka otwarta na potrzeby mieszkańców (Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie), 1 mln zł
  • Adaptacja budynku starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie (Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie), 400 tys. zł

W pierwszym naborze dofinansowanie uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej (projekt: Utworzenie nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej) w kwocie 275 tys. zł
Należy dodać, że Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 2012 wsparł wykazane wyżej projekty kwotą 500 tys. zł zapewniając dużą część wkładu własnego bibliotek.

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców). Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. (źródło: Biblioteka +)